Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n rekisteri - ja tietosuojaseloste
Turun Eläinsuojeluyhdistys ry noudattaa tietosuoja-asioissaan ja rekisterien käsittelyssä EU:n tietosuoja asetusta (GDPR) sekä soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Tietosuojaselosteen pääkohdat:
1. Rekisterinpitäjä
2. Rekisteröidyt
3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
5. Rekisteröidyn oikeudet
6. Säännönmukaiset tietolähteet
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
8. Käsittelyn kesto
9. Henkilötietojen käsittelijät
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
11. Tietoturva
12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
13. Yhteydenotto
14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

1. Rekisterinpitäjä
Turun Eläinsuojeluyhdistys ry (Y-tunnus 0890306-0)

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään jäsenien, työntekijöiden, vapaaehtoisten ja eläinsuojeluilmoituksien kautta saatuja yhteystietoja.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tiedottaa jäseniä ja vapaaehtoisia, toimia työnantajana ja antaa eläinsuojeluilmoituksien kautta eläinsuojeluneuvontaa.
Henkilötietoja käsitellään vain Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n sääntöjen sallimissa rekistereissä yhdistyksen sääntöjen mukaisessa tarkoituksessa.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:
- koko nimi ja yhteystiedot (esim. postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä maa);
- yksilöintitiedot (esim. syntymävuosi)

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen palaute@tesy.fi tai kirjallisesti osoitteeseen:
Turun Eläinsuojeluyhdistys ry
Petkeltie 4 C 81
20540 Turku

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset, puutteelliset ja/tai vanhentuneet tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Turun Eläinsuojeluyhdistys ry käsittelee poistopyynnön, jonka jälkeen joko tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä tai ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja käsiteltäessä rikotaan lakia tai voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia kiistanalaisten tietojen käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerättävät henkilötiedot ovat pääasiassa rekisteröidyn itsensä Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:lle antamia tietoja tai verkkosivuston käytöstä muodostettuja tietoja. Tietoja saadaan rekisteröidyltä mm. www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta tai vastaavista tilaisuuksista ja muista tilanteista joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Lappeenrannan Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n ulkopuolelle. Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla tai mikäli Turun Eläinsuojeluyhdistys ry katsoo muutoin harkintansa perusteella olevan perusteltu syy tietojen luovuttamiseen.

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n valtuuttamat henkilöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tarvittaessa henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle kuten esimerkiksi tilitoimistolle.
Turun Eläinsuojeluyhdistys ry on antanut jäsenrekisterinsä ylläpidon kattojärjestönsä SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n tehtäväksi.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

11. Tietoturva
Turun Eläinsuojeluyhdistys ry pyrkii kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietoja esimerkiksi luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, väärinkäytökseltä, siirtämiseltä, luovuttamiselta tai muulta laittomalta käsittelyltä.
Turun Eläinsuojeluyhdistys ry rajoittaa henkilötietoja käsittelevien henkilöiden piiriä niin, että tietoihin pääsevät käsiksi vain ne Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n toimijat, joiden on tehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Sähköiset rekisterit ja niihin tallennetut tiedot on suojattu yksilöllisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle sekä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Yhteydenotto
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä ensi sijassa sähköpostitse osoitteeseen palaute@tesy.fi tai kirjallisesti osoitteeseen:
Postiosoite:
Turun Eläinsuojeluyhdistys ry
Petkeltie 4 C 81
20540 Turku
Käyntiosoite:
Turun Eläinsuojeluyhdistys ry
Vanha Tampereentie 229
20380 Turku
puh. 0400 213 436

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Turun Eläinsuojeluyhdistys ry kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Turun Eläinsuojeluyhdistys ry suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.


Turun Eläinsuojeluyhdistys ry (Tesy) puh. 0400 213 436, C/O Turun kaupungin eläinhoitola, Vanha Tampereentie 229, 20380 Turku