Turun Eläinsuojeluyhdistys – Åbo Djurskyddsförening ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Turun Eläinsuojeluyhdistys – Åbo Djurskyddsförening ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen toimialueena on koko maa.


2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on vastustaa eläinrääkkäystä ja eläinten huonoa kohtelua kaikissa sen muodoissa sekä opettaa ihmisiä suhtautumaan asiallisesti ja ymmärtäväisesti eläimiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja yleisötilaisuuksia, joissa esitelmin ja tiedottein valistetaan kansalaisia erilaisissa eläinkuntaa koskevissa asioissa. Yhdistys ottaa vastaan ilmoituksia eläinten huonosta kohtelusta sekä neuvoo valituksen alaisia kohteita parhaaksi katsomallaan tavalla.

Yhdistys jakaa kunniakirjoja eläinten hoitajille, jotka ovat työssään osoittaneet erityistä tunnollisuutta ja huolenpitoa eläimiä kohtaan sekä muille henkilöille, jotka ovat toiminnallaan esimerkillisesti toteuttaneet eläinsuojelutyötä.


3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka haluaa toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta, ja jonka johtokunta hyväksyy. Yhdistykseen liitytään ilmoittamalla siitä johtokunnalle.

Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tahi ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


4 §

Yhdistyksellä on:

- varsinaisia jäseniä
- ainaisjäseniä
- kunniajäseniä
- nuorisojäseniä
- yhteisöjäseniä


5 §

Varsinaiset jäsenet ja yhteisöjäsenet suorittavat vuosittain yhdistykselle vuosikokouksessa määrätyn jäsenmaksun. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta. Nuorisojäsenen jäsenmaksu on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on suorittanut yhdistykselle vuosikokouksessa määrätyn ainaisjäsenmaksun. Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Johtokunta voi vapauttaa jäsenmaksusta varattomuuden tähden.

6 §

Jäsen, joka toiminnallaan tai käyttäytymisellään haittaa tai halventaa yhdistyksen työtä, voidaan johtokunnan ehdotuksesta yhdistyksen kokouksen päätöksellä erottaa.


7 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna huvitilaisuuksia, myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä.


8 §

Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu 9 jäsentä. Johtokunnan jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että kolme jäsentä on vuosittain erovuorossa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan vuodeksi kerrallaan. Muut tarpeelliset virkailijat johtokunta valitsee yhdistyksen jäsenistä vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä johtokunnan jäsentä on läsnä kokouksessa. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide.


9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.


10 §

Rahastonhoitaja hoitaa johtokunnan valvonnan alaisena yhdistyksen tilikirjanpitoa sekä tekee tilinpäätöksen. Hän perii myös yhdistykselle tulevat maksut.


11 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajien tarkastettaviksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.


12 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi- maaliskuun aikana. Johtokunta määrää kokoontumis-ajan ja –paikan.

Yhdistyksen kokouksista on tiedotettava yhdessä turkulaisessa lehdessä vähintään viikko ennen kokousta. Tarvittaessa on jäsenille lisäksi lähetettävä kirjallinen kokouskutsu.

Puheenjohtajana kokouksissa, vuosikokousta lukuun ottamatta, toimii johtokunnan puheenjohtaja. Pöytäkirjan kokouksista laatii yhdistyksen sihteeri.

Äänestys kokouksissa on salainen, mikäli sitä on vaadittu ja kannatettu. Jokaisella 12 vuotta täyttäneellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Poissa olevalla on oikeus käyttää äänivaltaansa valtuuttamansa asiamiehen kautta. Yhteisöjäsentä edustaa kokouksissa yhteisön siihen valitsema edustaja.


13 §

Vuosikokouksessa:

- valitaan kokouksen puheenjohtaja
- kuullaan johtokunnan kertomus edelliseltä toimikaudelta sekä tilintarkastajien kertomus edelliseltä tilivuodelta,
- vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
- valitaan kolme jäsentä johtokuntaan erovuoroisten tilalle,
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille yksi varamies,
- päätetään jäsenmaksun suuruudesta,
- käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.


14 §

Muutoksia näihin sääntöihin tehdään vuosikokouksessa.


15 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden välia-join pidetyssä kokouksessa. Toisen näistä tulee olla vuosikokous. Yhdistyksen varat luovutetaan tällöin Suomen Eläinsuojeluyhdistys – Finlands Djurskyddsförening ry:lle käytettäväksi Turun toimialueella, tai ellei sitä ole, eläinsuojelua edistäviin tarkoituksiin yhdistyksen toimialueella.

Turun Eläinsuojeluyhdistys ry (Tesy) puh. 0400 213 436, C/O Turun kaupungin eläinhoitola, Vanha Tampereentie 229, 20380 Turku