12.09.2018 Voimassaolevat säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on: Turun Eläinsuojeluyhdistys – Åbo Djurskyddsförening ry
Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja sen toimialueena on koko maa.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on vastustaa eläinten huonoa kohtelua kaikissa sen muodoissa sekä opettaa suhtautumaan asiallisesti ja ymmärtäväisesti eläimiin.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys ottaa vastaan eläinsuojeluilmoituksia ja tekee eläinsuojeluneuvontaa.
Yhdistys jakaa kunniakirjoja ja muita arvostuksen osoituksia tahoille, jotka ovat toiminnallaan esimerkillisesti toteuttaneet eläinsuojelutyötä.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäsenyyttä voi anoa jokainen, joka haluaa toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta. Johtokunta käsittelee jäsenanomukset.
Yhdistyksellä on:
- varsinaisia jäseniä
- ainaisjäseniä
- kunniajäseniä
- nuorisojäseniä
​- perhejäseniä
- yhteisöjäseniä
Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi. Perhejäsen on jäsen, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa.

4 § Jäsen- ja liittymismaksut
Jäsenet suorittavat vuosittain yhdistykselle yhdistyksen kokouksessa määrätyn jäsenmaksun. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Johtokunta voi vapauttaa jäsenmaksusta varattomuuden tähden. Yhdistyksen kokous voi päättää liittymismaksusta ja ylimääräisestä jäsenmaksusta.

5 § Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen
Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen, joka toiminnallaan tai käyttäytymisellään haittaa tai halventaa yhdistyksen työtä, voidaan johtokunnan kokouksen päätöksellä erottaa. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen seuraavan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.
Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden loppuun mennessä, voidaan hänet katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

6 § Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna huvitilaisuuksia, tukitapahtumia, myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa kirpputoritoimintaa ja kannatustuotemyyntiä. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

7 § Johtokunta
Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Johtokunnan jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi siten, että kolme (3) jäsentä on vuosittain erovuorossa.
Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan vuodeksi kerrallaan. Muiden tarpeellisten tehtävien hoitajat johtokunta valitsee vuodeksi kerrallaan.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään viisi (5) johtokunnan jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä kokouksessa. Johtokunnan kokoukseen, mukaan lukien kaikenlainen päätöksenteko, on mahdollista osallistua myös kirjallisesti ennen kokousta, taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide.

8 § Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

9 § Tilikausi, toiminnantarkastus ja tilintarkastus
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kirjanpitomateriaali ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.

10 § Yhdistyksen kokoukset ja koollekutsuminen
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä syys-lokakuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai johtokunta niin päättää, tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii. Tällöin ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle viipymättä siitä, kun vaatimus on esitetty johtokunnalle.
Yhdistyksen kokous on järjestettävä yhdistyksen kotipaikkakunnalla.
Yhdistyksen kokouksista on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta tiedotettava jäsenille kirjallisesti (kirje tai sähköposti) tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen verkkosivuilla.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Yhteisöjäsenillä äänivaltaa käyttää yhteisöjäsenen valtuuttama edustaja. Poissaolevalla jäsenellä on oikeus käyttää äänivaltaansa valtuuttamansa edustajan kautta. Yksi edustaja voi edustaa itsensä lisäksi enintään kolmea poissaolevaa jäsentä. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään:
- Kokouksen avaus
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Hyväksytään kokouksen esityslista
- Esitetään edellisen toimikauden toimintakertomus
- Esitetään edellisen toimikauden tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien siitä antamat lausunnot
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 § Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään:
- Kokouksen avaus
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Hyväksytään kokouksen esityslista
- Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintakaudelle
- Valitaan kolme jäsentä johtokuntaan erovuoroisten tilalle
-Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Turun Eläinsuojeluyhdistys ry (Tesy) puh. 0400 213 436, C/O Turun kaupungin eläinhoitola, Vanha Tampereentie 229, 20380 Turku